Adatkezelési tájékoztató

Rosetti Kft
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Rosetti Kft, 8252 Balatonszepezd-Szepezdfürdő, Sir David Balaton Castle Hrsz 1239. a Sir David Balaton
Castle üzemeltetőjeként minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az
adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy a szállást foglaló, személyes
adataikat megadó vendégeink már a foglalás, illetve személyes adataik megadás előtt megfelelő
információkat kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi
ideig kezeli. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben
tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.
Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, ez
esetben az érintetteket előzetesen tájékoztatni fogjuk. Kérjük, amennyiben kérdése van az e
tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon levelet nekünk info@sirdavidcastle.com e-mail címre,
vagy székhelyünkre. Cégünk tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, illetve
némely esetben az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges. Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak,
különösen a következőknek:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet,
a továbbiakban: „GDPR”)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info.
tv.”).
Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:
Rosetti Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
8252 Balatonszepezd-Szepezdfürdő, Sir David Balaton Castle Hrsz 1239.
Cégjegyzékszám: 19-09-505997
Adószám: 11794307-2-19
email címek: info@sirdavidcastle.com, reception@sirdavidcastle.com, rosetti@sirdavidcastle.com
weboldal címe:
https://www. sirdavidcastle.com /
https://www.balatonkastely.hu/
https://www. sirdavidcastle.hu /
Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.
ONLINE SZÁLLÁSFOGLALÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
Cégünk lehetőséget biztosít online szállásfoglalásra annak érdekében, hogy gyors, kényelmes és
költségmentes módon foglalhasson szobát a Sir David Balaton Castle-ba.
A személyes adatok kezelője:
Rosetti Kft
8252 Balatonszepezd-Szepezdfürdő, Sir David Balaton Castle Hrsz 1239.
Az adatkezelés célja: a szállásfoglalás megkönnyítése, költségmentessé, hatékonyabbá tétele.
Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, irányítószám,
város, utca, házszám; telefonszám; e-mail cím; gazdasági társaság esetében cégnév és székhely,
bankkártya száma, SZÉP-kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név).
Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év.
Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online szállásrendszerhez informatikai szolgáltató segítségét
veszi igénybe a következők szerint.
A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az
Adatfeldolgozó - a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további
adatfeldolgozókat
vegyen igénybe a következők szerint:
Adatfeldolgozó neve
Székhelye
Adatfeldolgozói feladat leírása
3 IN 1 HOSTING Bt
2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.
Webtárhely és domain szolgáltatás
PcNetSecurity Kft
8252 Balatonszepezd Öreghegyi utca 32
Tárhely szolgáltatás
Adatfeldolgozó neve
Székhelye
Adatfeldolgozói feladat
leírása
3 IN 1 HOSTING Bt
2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.
Webtárhely és domain
szolgáltatás
PcNetSecurity Kft
8252 Balatonszepezd Öreghegyi utca 32
Tárhely szolgáltatás
Kis Tulipán Kft
8200 Veszprém, Csikász Imre utca 3. Fsz. 1. ajtó
Könyvelés
Previo.hu Kft
1119 Budapest, Petzvál József utca 4. a. ép.
Foglalás és számlázás
KBOSS.hu
Kft(szamlazz.hu)
1031 Budapest, Záhony utca 7.
Számlázás
Tárhely szolgáltatás
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A szálloda nem tud ajánlatot adni.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok
kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse
meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más
céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett
jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek
továbbítsa cégünk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és szervezési
intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok
sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező
incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából
nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi
incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az
elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb adatokat. Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben az
adatfeldolgozó Kft. vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazza
azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír
számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozó esetében is
biztosítjuk.
HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Cégünk hírlevél útján tartja a kapcsolatot vendégeivel, akiknek a figyelmébe ajánlja szolgáltatásait, a
működésével kapcsolatos újdonságokról, akciókról tájékoztatja.
A személyes adatok kezelője:
Rosetti Kft
8252 Balatonszepezd-Szepezdfürdő, Sir David Balaton Castle Hrsz 1239.
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a potenciális szállóvendégekkel
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása - GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
A jogos érdek megjelölése: a partnerekkel, szállóvendégekkel kialakított üzleti kapcsolatok fenntartása,
fejlesztése
A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama: cégünk a hírlevélről való leiratkozásig kezeli az e-mail címeket.
Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online szállásrendszerhez informatikai szolgáltató segítségét
veszi igénybe a következők szerint.
A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az
Adatfeldolgozó - a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további
adatfeldolgozókat vegyen igénybe
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok
e) kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse
meg
f) bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal
az
g) adatot ne kezelje),
h) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
i)
gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett
jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek
továbbítsa cégünk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és szervezési
intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok
sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező
incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából
nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi
incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az
elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb adatokat.
Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben az adatfeldolgozó
Kft. vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazza azokat az
adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számára, erre
tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozó esetében is biztosítjuk.
Adatfeldolgozó neve
Székhelye
Adatfeldolgozói feladat leírása
3 IN 1 HOSTING Bt
2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.
Webtárhely és domain szolgáltatás
PcNetSecurity Kft
8252 Balatonszepezd Öreghegyi utca 36
Tárhely szolgáltatás
AJÁNDÉKUTALVÁNY VÁSÁRLÁS KEZDEMÉNYEZÉSE
Cégünk lehetőséget biztosít arra, hogy weboldalán az általa üzemeltetett szállodák szolgáltatásaira
online Ajándékutalványt lehessen vásárolni.
A személyes adatok kezelője:
Rosetti Kft
8252 Balatonszepezd-Szepezdfürdő, Sir David Balaton Castle Hrsz 1239.
Az adatkezelés célja: ajándékutalvány értékesítése
Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pont, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
A jogos érdek megjelölése: a vásárlást kezdeményező partnerekkel üzleti kapcsolatok kialakítása,
szerződéskötés,
A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok (név, cím, adószám),
megajándékozott neve
Az adatkezelés időtartama: cégünk a hírlevélről való leiratkozásig kezeli az e-mail címeket.
Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online szállásrendszerhez informatikai szolgáltató segítségét
veszi igénybe a következők szerint.
A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az
Adatfeldolgozó - a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további
adatfeldolgozókat vegyen igénybe.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok
kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse
meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más
céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett
jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek
továbbítsa cégünk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és szervezési
intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok
sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező
incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából
nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi
incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az
elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb adatokat. Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben az
adatfeldolgozó Kft. vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazza
azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír
számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozó esetében is
biztosítjuk.
COOKIE KEZELÉS
Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún.
sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban
elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális
látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Az
adatkezelés
célja:
a
felhasználók
azonosítása,
nyomon
követése,
egymástól
való
megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott
adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott
kiszolgálás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
Az adatkezelés időtartama: maximum 90 nap
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A sütit a felhasználó képes törölni saját
számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a
böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Elözmények/Egyéni beállítások menü
alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének
lehetetlenülése a fenti pontokban körülírt szolgáltatások tekintetében.
Bővebb információ a honlapon elhelyezett Cookie tájékoztatóban olvasható.
HONLAP SZERVERNAPLÓZÁSA
A weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése,
a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Cégünknek jogos érdeke fűződik
a weboldal biztonságos működéséhez.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.
Az adatkezelés időtartama: maximum 90 nap.
Adatfeldolgozó neve
Székhelye
Adatfeldolgozói feladat leírása
3 IN 1 HOSTING Bt
2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.
Webtárhely és domain szolgáltatás
PcNetSecurity Kft
8252 Balatonszepezd Öreghegyi utca 32
Tárhely szolgáltatás
További információk: cégünk a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval
nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A meglátogatott oldalak
címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak,
azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy
segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja a cégünktől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató
hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll
kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ö szerverükre történő
közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói
adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal
címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre
fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek
segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott
oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem
alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra,
hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
EGYÉB ADATKEZELÉSEK
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk
ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése
céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére - amennyiben az érintett szerv a pontos célt
és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés
teljesítését jogszabály írja elő.
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó
által bérelt szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása
során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti
garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott
csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások
ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is
gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése
érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén
adatkezelési szabályzatunk szerint - haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk
elhárítása érdekében.
AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve - a kőtelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet
adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti
elérhetőségein.
Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de
legkésőbb 30 napon belül, a vonatkozó szabályzatunknak megfelelően. Az érintetteknek a lenti jogok
teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.
Tájékoztatáshoz való jog:
Cégünk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15- 22. és 34.
cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában,
világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.
A tájékozódáshoz való jog írásban, az 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül
gyakorolható. Az érintett részére kérésére - személyazonosságának igazolását követően - szóban is
adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben cégünk munkatársainak kétsége
támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez
szükséges információk nyújtását kérhetjük.
Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az
érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő
információkhoz hozzáférést kapjon.

Az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli)
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy
az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.
A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó
megfelelő garanciákról.
Helyesbítés joga:
E jog értelmében bárki kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére
indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:
a) nem a jogszabályokban előírt módon kezelték
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
d) a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
d) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát
ha:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
előzetesen tájékoztatni kell.
Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az
adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa. Cégünk word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az érintett
ilyen
kérését.
Tiltakozás joga:
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen -
ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy öt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
c) védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
d) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Eljárási szabályok:
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül
megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és
élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem
vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre
jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott
károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő
kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal
ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az
adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által
okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a
teljes kárért.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző
eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:
Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a
GDPR és az Infotv. alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/
A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik.